Ustawienia
Wyszukiwarka

Szkola Podstawowa nr 1
im. Noblistów Polskich
w Dzierżoniowie

Godło Polski Biuletyn informacji publicznej BIP - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna

Załącznik nr 1

do Zarządzenia Dyrektora

z dnia 26 sierpnia 2020 r.

Procedura bezpieczeństwa ograniczająca rozpowszechnianie się wirusa covid-19

Z powodu zapewnienia dzieciom bezpieczeństwa w Szkole Podstawowej nr 1 im. Noblistów Polskich w Dzierżoniowie z dniem 1.09.2020 roku zostały zaktualizowane następujące zasady:

 1. Przy wejściu do szkoły zostały umieszczone numery telefonów do właściwej stacji sanitarno-epidemiologicznej, oddziału zakaźnego szpitala i służb medycznych oraz organów, z którymi należy się kontaktować w przypadku stwierdzenia objawów chorobowych.
 2. W pomieszczeniach sanitarno-higienicznych zostały wywieszone plakaty z zasadami prawidłowego mycia rąk, a przy dozownikach z płynem do dezynfekcji rąk wywieszono instrukcje prawidłowego dezynfekowania rąk.
 3. Na tablicach ogłoszeniowych w szkole, na stronie szkoły oraz w e-dzienniku, w zakładce - ogłoszenia zostały umieszczone ulotki informacyjne dla uczniów, rodziców oraz nauczycieli o zasadach podczas przebywania w szkole.
 4. Do szkoły może uczęszczać uczeń bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych.
 5. Uczniowie mogą być przyprowadzani do szkoły i z niej odbierani przez opiekunów bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych. W drodze do i ze szkoły opiekunowie z dziećmi oraz uczniowie przestrzegają aktualnych przepisów prawa dotyczących zachowania w przestrzeni publicznej.
 6. Uczeń wchodzący na teren szkoły powinien dokonać przy wejściu do szkoły dezynfekcji rąk.
 7. Na teren szkoły można wejść dwoma wejściami:

1) wejście nr 1 przez dolną portiernię od strony oś. Różanego (1A – prawa strona wejścia, 1B – lewa strona wejścia)

2) wejście nr 2 od strony oś. Jasnego (przy Orliku) – otwarte w godz. 7.00 – 8.00.

 1. Opiekunowie odprowadzający dzieci z klas I - III przyprowadzają dzieci pod wejście nr 1A
  do szkoły – o godzinie 7.40. Uczniowie samodzielnie wchodzą do szkoły i udają się bezpośrednio do przydzielonego gabinetu. Wychowawcy klas I pomagają uczniom w szatni rozebrać się,
  a następnie uczniowie wraz z wychowawcą udają się do klasy. Uczniowie klas II i III samodzielnie udają się do klas.

Uczniowie klas IV-VII – wejście 1B

 1. Podczas odprowadzania ucznia pod szkołę należy pamiętać o panujących zasadach:
 • 1 opiekun z dzieckiem/dziećmi,
 • zachowanie dystansu od kolejnego opiekuna z dzieckiem/dziećmi min. 1,5 m,
 • zachowanie dystansu od pracowników szkoły min. 1,5 m,
 • stosować środki ochronne: osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe/dezynfekcja rąk.
 1. Zakazuje się rodzicom/opiekunom samowolnego przemieszczania się po szkole. W celu załatwienia spraw np. dostarczenia informacji, dokumentacji i innych należy zgłosić ten fakt pracownikowi nadzorującemu wejście na teren szkoły. Osoba pilnująca wejścia do szkoły ma obowiązek przekazać informację do sekretariatu. Wejść na teren szkoły będzie można tylko wejściem nr 1 w godz. 8.15 – 14.00, po uprzednim wpisaniu się do rejestru wejść na teren szkoły.
 2. Wyznaczony pracownik ma obowiązek dopilnować, aby wszystkie osoby wchodzące do szkoły dezynfekowały dłonie lub zakładały rękawiczki ochronne, miały zakryte usta i nos.
 3. Osoba, która wejdzie na teren szkoły, ma obowiązek zdezynfekowania rąk płynem dezynfekcyjnym, umieszczonym przy wejściu oraz obowiązuje stosowanie środków ochronnych: osłona ust i nosa.
 4. Wprowadza się obowiązek:
 1. utrzymania odległości przynajmniej 2 metrów pomiędzy uczniami i pracownikami,
 2. ograniczenia korzystania z przestrzeni wspólnych – uczniowie pozostają w jednym gabinecie, nauczyciele w klasach I-III regulują godziny przerw, w klasach starszych uczniowie przerwy spędzają w przydzielonych gabinetach lub po kilka osób ( do 10) na korytarzu przy przydzielonym gabinecie, różne godziny rozpoczynania zajęć.
 3. monitoringu codziennych prac porządkowych, ze szczególnym uwzględnieniem utrzymywania w czystości gabinetów, pomieszczeń sanitarnohigienicznych, ciągów komunikacyjnych, dezynfekcji powierzchni dotykowych – poręczy, klamek i powierzchni płaskich, w tym blatów w salach i w pomieszczeniach spożywania posiłków, włączników.
 4. na bieżąco dezynfekowania toalet.
 1. Przeprowadzając dezynfekcję przestrzegane są zalecenia producenta znajdujące się na opakowaniu środka do dezynfekcji, ze szczególnym przestrzeganiem czasu niezbędnego do wywietrzenia dezynfekowanych pomieszczeń, przedmiotów, tak aby uczniowie nie byli narażeni na wdychanie oparów środków służących do dezynfekcji.
 2. Zasady korzystania z szatni, świetlicy, sali gimnastycznej, stołówki, biblioteki zostały określone w załącznikach.
 3. Przeorganizowano pracę szkoły polegającą na:
  1. uczniom zostały przydzielone klasy według harmonogramu podanego na e-dzienniku, tablicy ogłoszeniowej w szkole, stronie internetowej szkoły,
  2. stoliki w klasach rozmieszczone są co 1,5 m,
  3. w każdej sali znajduje się pojemnik z płynem do dezynfekcji,
  4. z klas zostały usunięte przedmioty i sprzęty, których nie można skutecznie umyć, zdezynfekować,
  5. uczniowie w miarę możliwości spędzają jak najwięcej czasu na dworze.
 4. Przybory do ćwiczeń (piłki, skakanki, obręcze itp.), które były wykorzystywane w czasie lekcji, po skończonych zajęciach dokładnie są czyszczone lub dezynfekowane.
 5. Poinformowano uczniów o obowiązku:
 1. posiadania własnych przyborów i podręczników, które w czasie zajęć mogą znajdować się na stoliku szkolnym ucznia, w tornistrze lub we własnej szafce.
 2. nie wymieniania się przyborami szkolnymi między sobą.
 1. Nakazano wietrzenie sal co najmniej raz na godzinę, w czasie przerwy, a w razie potrzeby także w czasie zajęć.
 2. Nauczyciel ma obowiązek organizowania przerwy dla swojej klasy/grupy, w interwałach adekwatnych do potrzeb, jednak nie rzadziej niż po 45 min. Grupa spędza przerwy pod nadzorem nauczyciela.
 3. Uczniowie mogą korzystać z boiska szkolnego oraz pobytu na świeżym powietrzu, przy zachowaniu dystansu pomiędzy nimi.
 4. Sprzęt na boisku wykorzystywany podczas zajęć będzie regularnie czyszczony z użyciem detergentu lub dezynfekowany. Jeżeli nie będzie takiej możliwości to zostanie zabezpieczony przed jego używaniem.
 5. Zobowiązano nauczycieli do ograniczenia aktywności sprzyjających bliskiemu kontaktowi pomiędzy uczniami.
 6. W celu uniknięcia organizowania większych skupisk uczniów w jednym pomieszczeniu, pracownik szkoły koordynuje zasadami korzystania przez uczniów z szatni przed rozpoczęciem i po zakończeniu zajęć,
 7. Szkoła organizuje zajęcia świetlicowe dla uczniów, których rodzice zgłosili potrzebę korzystania ze świetlicy szkolnej. Zasady bezpieczeństwa zostały określone w załączniku.
 8. Nauczycieli i innych pracowników szkoły zobowiązano do zachowywania dystansu społecznego między sobą, w każdej przestrzeni szkoły, wynoszącego min. 1,5 m.
 9. Pracownicy administracji oraz obsługi sprzątającej mają obowiązek ograniczenia kontaktów z uczniami oraz nauczycielami.
 10. Rodzice i opiekunowie przyprowadzający/odbierający uczniów do/ze szkoły mają zachować dystans społeczny w odniesieniu do pracowników szkoły oraz innych uczniów i ich rodziców wynoszący min. 2 m.
 11. Zostały zapewnione sposoby szybkiej komunikacji z rodzicami/opiekunami ucznia (wychowawcy klas posiadają aktualne spisy telefonów).
 12. Szkoła wyposażona jest w termometr bezdotykowy.
 13. W przypadku kiedy szkoła znajdzie się w żółtej lub czerwonej strefie procedura bezpieczeństwa będzie modyfikowana.
 14. Zostały odebrane zgody od rodziców/opiekunów na pomiar temperatury ciała ucznia jeżeli zaistnieje taka konieczność, w przypadku wystąpienia niepokojących objawów chorobowych.
 15. Jeżeli dziecko przejawia niepokojące objawy choroby należy odizolować je w odrębnym pomieszczeniu – izolatce, wyposażonej w środki ochrony indywidualnej i płyn dezynfekujący, z zapewnieniem min. 2 m odległości od innych osób i niezwłocznie powiadomić rodziców/opiekunów w celu pilnego odebrania ucznia ze szkoły.

 

POBIERZ DOKUMENT Z ZAŁĄCZNIKAMI

 

facebook