Ustawienia
Wyszukiwarka

Szkola Podstawowa nr 1
im. Noblistów Polskich
w Dzierżoniowie

Godło Polski Biuletyn informacji publicznej BIP - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna

Deklaracja dostępności

Szkoła Podstawowa nr 1 im. Noblistów Polskich zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Szkoła Podstawowa nr 1 im. Noblistów Polskich.

 • Data publikacji strony internetowej:

 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 •  część plików PDF nie jest dostępnych cyfrowo (nie ma w nich dobrze zaznaczonej logicznej struktury lub są skanami dokumentów),

 •  część opublikowanych infografik nie posiada opisu alternatywnego lub opisy skonstruowane są niepoprawnie,

 •  część z opublikowanych zdjęć nie posiada opisu alternatywnego, nie są one jednak wykorzystywane do realizacji bieżących zadań,

 • dostępne są linki, których tytuł jest taki sam jak treść linku, brak wyróżnienia wizualnego linków na części stron, występują puste linki,

 •  część pól w formularzach nie jest poprawnie, jednoznacznie zaetykietowana,

 •  w serwisie występują tabele prezentujące dane bez tytułów i podsumowań,

 • niektóre tabele prezentujące dane nie mają poprawnie zdefiniowanych nagłówków połączonych z danymi,

 •  nagłówki na części stron nie są przypisane do odpowiednich elementów i w odpowiedniej kolejności

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia:

 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Dorota Malinowska

 • E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 • Telefon: +48 74 645 23 44

Wniosek_o_dostępność.docx

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,

 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,

 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,

 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,

 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Dyrektor Szkoła Podstawowa nr 1 im. Noblistów Polskich

 • Adres: ul. gen. W. Sikorskiego 2, 58-200 Dzierżoniów

 • E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 • Telefon: +48 74 645 23 44

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Dostosowanie wejść do budynków
Do budynku prowadzi główne wejście znajdujące się od osiedla Różanego. Przy wejściu znajduje się dźwig dla wózków osób niepełnosprawnych. Od strony boiska są trzy wejścia otwierane w razie konieczności, np. umożliwienie wyjścia dzieci na lekcję wychowania fizycznego, otworzenie drogi ewakuacyjnej itp. Jedno z nich znajduje się przy sali gimnastycznej, drugie i trzecie usytuowane są w połowie korytarza. Do wszystkich wejść wprowadzą schody, bez podjazdów dla osób niepełnosprawnych.

Dostosowanie korytarzy
W budynku na każdym poziomie znajduje się korytarz. Klatki schodowe usytuowane są w połowie korytarzy. Budynek nie posiada wind. Dla osób na wózkach dostępny jest korytarz na parterze szkoły i znajdujące się na tym piętrze pomieszczenia (sala lekcyjna - pracownia informatyczna, stołówka, gabinet pielęgniarki, biblioteka, sekretariat, gabinet dyrektora i wicedyrektora). Ze względu na brak windy nie ma możliwości dostępu do pierwszego i drugiego piętra szkoły, gdzie znajdują się pozostałe sale lekcyjne. W szkole nie ma toalety dla niepełnosprawnych.

Dostosowanie schodów
Ze względu na brak windy nie ma możliwości dostępu do pierwszego i drugiego piętra szkoły, gdzie znajdują się pozostałe sale lekcyjne.

Dostosowanie wind
Budynek nie posiada wind.

Dostępność pochylni
Budynek nie posiada pochylni.

Dostępność platform
Budynek nie posiada platform.

Dostępność informacji głosowych
Brak

Dostępność pętli indukcyjnych
W szkole nie ma pętli indukcyjnych.

Dostosowanie parkingów
Przed budynkiem od strony osiedla Różanego wyznaczono 1 miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych.

Prawo wstępu z psem asystującym
Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Dostępność tłumacza języka migowego
W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a ani oznaczeń kontrastowych czy w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących, nie można skorzystać z tłumacza języka migowego.

Dodatkowe informacje
Osobami oddelegowanymi do udzielania informacji przy wejściu głównym są pracownicy obsługi. Główne wejście do szkoły jest monitorowane, odczyt monitoringu znajduje się w siedzibie Straży Miejskiej w Dzierżoniowie, adres: ul. Rzeźnicza 2, telefon: 74 645 08 88, 

533 650 044, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., godziny pracy: od poniedziałku do soboty 6:30-22:00. 

 

facebook