Ustawienia
Wyszukiwarka

Szkola Podstawowa nr 1
im. Noblistów Polskich
w Dzierżoniowie

Godło Polski Biuletyn informacji publicznej BIP - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna

26.02.2019r. odbyło się zebranie Prezydium Rady Rodziców. Pani Dyrektor poinformowała, ze z powodów płacowych jest w sporze zbiorowym (tak jak i pozostałe szkoły w naszym mieście) ze związkami zawodowymi działającymi w naszej szkole (ZNP i Solidarność). PRR zapoznało się i podjęło uchwałę zatwierdzającą Aneks do programu wychowawczo-profilaktycznego. Podjęto decyzję o dofinansowaniu: wyjazdów naszych uczniów na konkursy językowe, recytatorskie i sportowe. Ufundowano nagrody w konkursach: czytelniczym, Mam Talent, świątecznym. Rozmawiano o bieżących sprawach szkoły.

15.01.2019r. odbyło się kolejne posiedzenie Prezydium Rady Rodziców. Rodzice zapoznali się z bieżącym funkcjonowaniem szkoły. Rozpatrzyli pozytywnie podania dotyczące ufundowania nagród w konkursie "Gdyby tygrysy jadły irysy, to by na świecie nie było żle.....". Podjęli decyzję o dofinansowaniu organizacji Powiatowego Konkursu Cherleaders i dofinansowaniu zakupu lektur szkolnych do biblioteki (nowy kanon lektur w SP). Także przeznaczyli środki finansowe na zakup nagród na koniec roku szkolnego dla wyróżniających się uczniów w nauce i działaniach społecznych. 

4.12.2018r. odbyło się zebranie Prezydium RR. W trakcie zebrania rozmawiano o sprawach szkoły. Rodzice zdecydowali między innymi o dofinansowaniu wyjazdu uczniów na Powiatowe Prezentacje Ludzi Niepodległości. Na wniosek Samorządu Uczniowskiego ufundowali choinkę. Rodzice zaopiniowali pozytywnie długość trwania przerw międzylekcyjnych. 

06.11.2018r. odbyło się kolejne zebranie Prezydium RR. Rodzice między innymi zdecydowali o dofinansowaniu prenumeraty czasopism dla dzieci - dostępne w bibliotece, pokryciu kosztów wyjazdu uczniów na zawody sportowe, ufundowaniu nagród w konkursach szkolnych (Wszystkie stworzenia duże i małe, Kocham tę polską ziemię rodzinną). Dodatkowo podjęli decyzję o dofinansowaniu organizacji Mikołaja w szkole. Rozmawiano także o bieżącym funkcjonowaniu szkoły.

03.10.2018r. odbyło się zebranie Prezydium Rady Rodziców. Przewodniczącym RR został p. Daniel Kolinko, zastępcą p. Katarzyna Kwiatkowska, skarbnikiem p. Paulina Sierżant, sekretarzem p. Alina Podczaszy. Członkami PRR zostali: p. Wioletta Szober, p. Agnieszka Adamczyk, p. Agnieszka Jabłońska-Ekiert i p. Krzysztof Waszkiewicz. Na zebraniu PRR ustaliło preliminarz wydatków. Zdecydowało między innymi o dofinansowaniu uroczystości ślubowania klas pierwszych, wyraziło zgodę na współpracę szkoły z fundacją Uniwersytet Dzieci. Dodatkowo postanowiono, że 20% odpis na każdą klasę będzie naliczany zgodnie z zebranymi na dzień 20.02.2018r. funduszami. Ten odpis przysługuje każdej klasie, jest wypłacany w danym roku szkolnym i przeznaczony na dofinansowanie wycieczki lub imprezy klasowej. W sprawach różnych omówiono najbliższą organizacje pracy szkoły i ustalono kolejne zebranie na 6.11.208r. na godz. 17.00.

PREZYDIUM RADY RODZICÓW

25.09.2018r. - odbyło się pierwsze zebranie Rady Rodziców w roku szkolnym 2018/2019. W trakcie zebrania rodzice zapoznali się z Regulaminem RR, uchwalili program wychowawczo-profilaktyczny, zaopiniowali kalendarz imprez szkolnych wraz z dniami wolnymi od zajęć dydaktycznych. Rodzice wyrazili zgodę na współpracę SP1 ze stowarzyszeniami i organizacjami pozarządowymi zgodnie z wnioskiem Samorządu Uczniowskiego i przew. Zespołu Wychowawczego. Dodatkowo członkowie RR zaopiniowali pozytywnie projekt planu finansowego szkoły na 2019r. i zapoznali się z ofertą zajęć dodatkowych, pozalekcyjnych, programami innowacyjnymi i autorskimi, zajęciami wyrównawczymi, sportowymi, artystycznymi itp. Następnie odbyły się wybory do Prezydium Rady Rodziców i Komisji Rewizyjnej. Ustalono, że Prezydium liczyć będzie 8 osób, a KR działać będzie w składzie 3 osobowym. Zgodnie z Regulaminem Prezydium ukonstytuuje się na swoim następnym zebraniu tj. 3.10.2018r. (godz. 17.00. W trakcie zebrania rozmawiano o bieżących sprawach szkoły.

Rada Rodziców nr konta SGB BANK SPÓŁDZIELCZY DDZ 19952700070055600220000004

Regulamin Rady Rodzicow.pdf

 

 

facebook